Tietosuojaseloste

LogApp Oy tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä niiltä osin kuin LogApp Oy on Rekisterinpitäjänä. Selosteessa on kuvattu henkilötietojen käsittely LogApp Oy:n toiminnoissa myös DeliPlate ® -verkkokauppapaikkaan liittyen.

LogApp Oy käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja lainsäädännön mukaisesti ja on sitoutunut huolehtimaan asiakkaidensa yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

LogApp Oy (Y-tunnus 2950939-6)
Salojentie 11
60510 Hyllykallio

Tietosuojavastaava

Jouni Halkosaari
jouni@logapp.fi
+358 40 578 1550

Tietojen kerääminen

Henkilötietojen käsittelyyn vaikuttaa henkilön suhde yritykseen. Henkilö voi olla asiakas, yhteistyökumppani, verkkokaupan asiakas, uutiskirjeen tilaaja tai markkinoinnin vastaanottaja ja henkilö voi kuulua myös useampaan henkilötietoryhmään.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa julkisiin, käyttäjän itse antamiin sekä verkkopalveluiden käytöstä ja verkkopalveluiden analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Rekisterinpitäjä ei kerää arkaluontoisia henkilötietoja, kuten esim. terveystietoja.

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit

Henkilötietoja käsittelyn peruste on asiakas-/yhteistyösuhteen hoitaminen ja palveluiden tuottaminen tai hankkiminen. Näihin tarkoituksiin välttämättömiä tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja yrityksen tiedot. Muita tietoja voivat olla osoite, toimenkuva ja muut henkilön mahdollisesti antamat tiedot. Tiedot kerätään pääosin suoraan asiakkaalta tai yhteistyökumppanilta itseltään, tai henkilö voi luovuttaa tietoja esim. sähköpostin tai verkkolomakkeen kautta. Yritysten yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä ja tarkistaa myös julkisista rekistereistä, kuten PRH ja YTJ.

Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden osalta toimintaan liittyy myös lakisääteisiä velvoitteita, esim. kirjanpitolaki, jonka vuoksi henkilötietoja käsitellään.

Verkkokaupan asiakkaat, uutiskirjeen tilaajat ja markkinointiviestien kohdehenkilöt

Tähän ryhmään kuuluvilta tarvitaan minimissään sähköpostiosoite, jota käytetään tunnistamiseen ja viestinnän kohdentamiseen. Lisäksi henkilöistä voi olla tallennettuna henkilön nimi, osoite, puhelinnumero yritystiedot, toimenkuva ja muita tilaajan tai vastaanottajan luovuttamia tietoja.

Tiedot kerätään verkkosivustojen lomakkeiden kautta (palveluun rekisteröityminen tai uutiskirjeen tilaaminen), keskustelun, sähköpostin tai julkisten lähteiden kautta, joita ovat esim. yritysten verkkosivut ja yritysrekisterit.

Henkilötietojen käsittelyn peruste voi olla käyttäjän suostumus tämän luovuttaessa tietojaan esim. verkkopalvelun käyttämiseksi, tai oikeutettu etu elinkeinon harjoittamiseksi.

Uutiskirjeen tilaajan sähköpostiosoite tallennetaan järjestelmään. Järjestelmä kerää tiedot siitä, mitä uutiskirjeen linkkejä tilaaja on avannut. Tietoja käytetään markkinoin seurantaan ja kehittämiseen. Uutiskirjeen tilaaja voi halutessaan koska tahansa peruuttaa uutiskirjeen tilauksen joko uutiskirjeessä olevasta linkistä, tai ilmoittamalla siitä suoraan LogApp Oy:n henkilökunnalle. Tällöinkin sähköpostiosoite säilytetään, että voidaan varmistaa se, ettei henkilölle enää lähetetä uutiskirjeitä. Henkilö voi myös pyytää sähköpostiosoitteensa poistamista, mutta tällöin markkinointikieltoa ei voida varmuudella kohdistaa kokonaan poistettuun sähköpostiosoitteeseen.

Evästeet

Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä (cookies). Eväste on pieni käyttäjän laitteelle lähetettävä tiedosto, joka mahdollistaa sivuston käytön seuraamisen ja analysoinnin, sekä parantaa sivuston käytettävyyttä. Eväste ei mahdollista henkilöiden yksilöintiä, eikä vahingoita sivuston käyttäjien laitteita. Käyttäjä voi halutessaan selainohjelmansa asetuksista valita evästetoiminnon poiskytkemisen. Sillä voi kuitenkin olla sivuston toimintaa heikentäviä vaikutuksia. Selainasetusten lisäksi sivuston käyttäjä voi vaikuttaa evästeasetuksiin sivuston evästepalkista. Vain välttämättömät evästeet on pakko hyväksyä ja niitä käytetään vain sivuston toiminnan varmistamiseen ja käyttäjän evästeasetusten tallentamiseen.

Ajantasainen evästeiden luettelo, niiden käyttötarkoitus ja säilytysaika löytyvät sivuston evästepalkin asetuksista. Kuvat asetuksista ja käytettävistä evästeistä:

Asetukset

Evästeiden luettelo deliplate.fi -verkkosivustolla

Evästeiden luettelo logapp.fi-verkkosivustolla

Välttämättömät (Necessary) evästeet:

Nämä ovat evästeitä, joita ilman verkkokaupan käyttö ei ole mahdollista. Ne tallettavat mm. ostoskorisi sisällön ja seuraavat maksutapahtumien etenemistä.

Myös maksuvälittäjä tallettaa selaimeesi evästeitä maksutapahtuman todentamiseksi. Nämä ovat myös ehdottoman välttämättömiä evästeitä maksutapahtuman ja tilauksen välittämiseksi eteenpäin.

Analytiikkaan (Analytics) ja suorituskykyyn (Performance) liittyvät evästeet

Nämä evästeet keräävät vain anonyymia dataa sivuston suorituskyvystä, kuinka sivustoa käytetään, istuntojen ja kävijöiden määrästä ja lähteestä.

Tietojen säilyttäminen ja käsittely

Henkilötiedot on vahvasti suojattu järjestelmissämme ja niihin on rajattu pääsy vain niillä henkilöillä, joiden niitä on tarpeen käsitellä asiakas- tai yhteistyökumppanisuhteen tai tilatun tuotteen / palvelun toimittamiseksi tai yhteydenottopyyntöön liittyen.

Henkilö on tietoja luovuttaessaan vastuussa siitä, että hänellä on oikeus tietojen luovuttamiseen esim. tuotteen / palvelun toimittamiseksi siinä tarkkuudessa ja laajuudessa, kuin se palvelun tuottamiseksi on välttämätöntä. Mitään ylimääräistä tai tarpeetonta tietoa ei tule ilmoittaa.

Hankkiessaan palveluita Rekisterinpitäjältä tai tämän verkkopalveluista tilaaja antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon käyttäjä on ne luovuttanut ja joka tuotteen / palvelun toimittamiseksi on tarpeen. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman henkilön suostumusta tai viranomaisvaatimusta. Poikkeuksena tähän kolmansille osapuolille tietoja voidaan siirtää tilatun tuotteen / palvelun toimittamiseen liittyen siinä laajuudessa, kuin se tuotteen / palvelun toimittamiseksi on tarpeellista esim. näissä käyttötarkoituksissa:

  • Verkkokauppapaikassa tarvittavat tiedot välitetään tuotteen / palvelun myyjälle / toimittajalle
  • Logistiikkayhtiöille tai muulle osapuolelle tuotteen / palvelun toimittamista varten
  • SMS-palvelun tuottajalle toimitusten avisointia varten
  • Maksunvälittäjälle maksutapahtumien yhteydessä

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Säilytämme henkilötietoja vain tarvittavan ajan:

  • Sopimussuhteen ajan ja kaksi vuotta tämän jälkeen, ellei lainsäädäntö toisin edellytä. Sopimussuhteeksi katsotaan rekisterinpitäjän asiakas tai yhteistyökumppani ja verkkokauppapaikan rekisteröitynyt käyttäjä tai palvelun tilaaja.
  • Laissa ja asetuksissa säädettyjen velvollisuuksien, kuten kirjanpidon ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi kymmenen (10) vuoden ajan.

Osalle tiedoista lainsäädäntö ja toiminnan turvaaminen asettavat vaatimukset pidemmistä tietojen säilytysajoista:

  • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja, kuin varsinaisen palvelun tuottaminen tai esim. tuotteiden toimittaminen edellyttää
  • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen palvelun tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, mahdollisten virhetilanteiden korjaamiseksi sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, sekä oikeus vaatia oikaisemaan, poistamaan, tai täydentämään rekisterissä oleva tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Oikeuksia on lähtökohtaisesti mahdollista käyttää kerran vuodessa maksuttomasti. Mikäli rekisteröidyn pyynnöt tietojen raportoimiseksi, muuttamiseksi tai poistamiseksi ovat toistuvia, perusteettomia tai kohtuuttomia, rekisterinpitäjä voi periä pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun rekisteröidyltä, tai kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta.

Rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä henkilötietojen poistopyynnöstä, mikäli tiedot ovat merkittäviä erityisen käyttötarpeen kannalta (esimerkiksi laskutus) tai laissa tai asetuksissa on määrätty erityisiä säilytysaikoja käsiteltäviä tietoja koskien tai henkilötietoihin kohdistuu viranomaisvaatimus.

Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Rekisterinpitäjä voi korjata virheellisiä tietoja myös oma-aloitteisesti.

Pyyntö henkilötietojen korjaamisesta tai poistamisesta on toimitettava kirjallisena tai sähköpostitse tässä selosteessa ilmoitettuun rekisterinpitäjän yhteysosoitteeseen. Rekisterinpitäjän tulee voida varmistaa pyynnön esittäneen henkilön henkilöllisyys esim. ennen tietojen luovutus- tai korjaustoimenpiteitä.

Voimassaolo

Tämä seloste on voimassa toistaiseksi. rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tässä kuvattuja menetelmiä ja käytäntöjä ja päivittää tätä tietosuojaselostetta tarpeen mukaan.